Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ledarutveckling Steg 1 – att bli en medveten, klar och tydlig ledare

En viktig grund för ledarskapet handlar om att erövra färdigheter i öppen och ärlig kommunikation. Detta är ofta en brist i arbetslivet, då vi tenderar att vara rädda för att uttrycka våra tankar, åsikter och reaktioner på ett öppet och ärligt sätt. I stället uppstår det situationer där vi håller inne med viktig information och därmed lämnar utrymme för andras fantasier om vad som händer. När tillräckligt många förhåller sig på det sättet har vi snart väldigt röriga relationer, där vi får svårt att nå fram till varandra och vi drar slutsatser om varandra på lösa grunder.
Som ledare behöver man erövra färdigheter både i relation till individer och till grupper, antingen det handlar om den grupp man leder, ledningsgruppen eller andra gruppkonstellationer man ingår i. I alla dessa sammanhang har man nytta av att erövra relationella färdigheter som kan innebära att kommunicera klart och tydligt.

Genom att arbeta med att bli en tydlig ledare ökar du din effektivitet och får verktyg som hjälper dig att ta itu med missförstånd och ryktesspridning. Du lär dig att bygga verklig motivation och engagemang bland medarbetarna, utveckla samarbetet i grupper och att öppet diskutera både misstag och succéer i syfte att lära av varandra. På detta sätt skapas ett lärande klimat där kunskap och insikt växer och medarbetarnas initiativ och idéer tas till vara.

För att vara en tydlig ledare behöver du:
 • Vara medveten om dig själv och hur du fungerar - lära känna dig själv.
 • Kunna kommunicera ärligt
 • Kunna hjälpa andra att våga vara öppna
 • Inspirera andra till att göra sitt bästa
Programmet fokuserar på olika teman som alla syftar till att öka medvetenheten och erövra färdigheter i det kommunikativa ledarskapet.
 • Kreativa olikheter – om manligt och kvinnligt.
 • Att bygga och utveckla förtroendekapitalet.
 • Svåra samtalssituationer – kommunikation och samtalsteknik.
 • Ge och ta emot feedback.
 • Medarbetare eller Motarbetare – om olikhet och mångfald istället för likhet eller enfald.
 • Konflikthantering – att lära sig se möjligheterna i konflikter.
 • Medarbetarsamtal – individuellt eller i grupp.
 • Att leda förändring på ett inspirerande medryckande sätt.
Pedagogiken innebär en blandning av kortare föreläsningar, upplevelsebaserade individ- och gruppövningar som varvas med den teoretiska plattformen dvs.
Action learning – den ”lärande” pedagogiken.
Relaterade artiklar