Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Lokalhyresavtalet – fällor och fallgropar


Välkommen på kurs om det kommersiella lokalhyresavtalets viktigaste moment i ett praktiskt riskperspektiv såsom att skriva och tolka hyreskontrakt samt uppsägning av lokalhyresavtal.

Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas frågorna om tvingande regler till förmån för hyresgästen med rent kommersiella frågeställningar, för såväl uthyrare som hyresgäst. Många frågor är specifika för det kommersiella lokalhyresavtalet och hanteringsfelen är vanliga och ofta dyrköpta.

Kursen behandlar det kommersiella lokalhyresavtalets viktigaste moment i ett praktiskt riskperspektiv. Två av tyngdpunkterna rör att skriva och tolka hyreskontrakt, med utgångspunkt i det på marknaden vanliga formuläret från Fastighetsägarna Sverige (12B.3) samt uppsägning av lokalhyresavtal. Innehållet inkluderar utvecklingen inom praxis under de senaste åren samt konsekvenserna av nyligen genomförda ändringar i lagstiftningen.

Kursen utvecklar dina kunskaper i:

 • Tvingande lag; vad kan man avtala?
 • Att skriva och tolka hyresavtal, Fastighetsägarna Sveriges formulär (12B.3)
 • Särskilda klausuler (borgen, besittningsskydd/avståendeavtal m.m.)
 • Tillåten användning, avvikelser
 • Lokalens skick, underhållsansvar och ansvar för skada
 • Hyresvärdens felansvar; påföljder alt. sanktionerna Hyresgästens uppsägning - för avflyttning
  - för ändring av villkoren; hyresgästens bundenhet
 • Hyresvärdens uppsägning för avflyttning
 • Dito för omförhandling
  - bundenhet från avtalssynpunkt
  - bundenhet från skadeståndssynpunkt
 • Vad händer i hyresnämnden; taktiska frågor
 • Uppskovsprövning
 • Skadestånd vid obefogad förlängningsvägran
 • Skadeståndets beräkning vid flyttning eller nedläggning av rörelsen

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bankjurister, jurister anställda inom stat och kommun samt till jurister vid företag och organisationer som kommer i kontakt med hyresrättsliga frågeställningar.

Kursen förutsätter viss kunskap inom ämnesområdet.

Ulf Skorup, född 1950, är advokat och blev 1991 delägare i Advokatfirman Åberg & Co. Han är specialiserad på fastighets- och miljörätt och är medförfattare till Hyreslagarna i tolfte upplagan och har bl.a. även skrivit en kommentar till renhållningslagsstiftningen.Ulf är sedan många år föreläsare i juridiska ämnen, bl.a. vid högskola och hos kursarrangörer.

Tomas Underskog är advokat och delägare i advokatfirman Åberg & Co. Han har sedan snart tjugo år tillbaka arbetat med miljö- och fastighetsrättsliga frågor med särskild inriktning mot hyres- och entreprenadrätt. Han driver ofta mål i domstol och skiljenämnd och har därigenom stor erfarenhet av tvistelösning och de frågor som ofta ger upphov till tvist, vilket är en fördel även när avtal ska skrivas.


Relaterade artiklar