Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

LVU i praktiken - lagstiftning, handläggning och process

LVU som tvångsinstrument ställer höga krav på snabb handläggning och korrekta ställningstaganden. Många frågeställningar handlar om ställningstaganden inför beslut om omedelbart omhändertagande, ansökan om vård enligt LVU eller andra beslut med stöd av LVU. Felbedömningar leder ofta till stora rubriker i media samtidigt som den unge kan skadas och vården fördröjas.

Ett omfattande regelverk styr handläggningen och processen. Den enskilde handläggaren arbetar under tjänstefelsansvar, vilket ställer höga krav på korrekt handläggning och beslutsfattande. Bristande hemförhållanden eller en ungdoms eget beteende är grunderna för omhändertagande av över 20 000 unga varje år i Sverige. Tvångsomhändertagandet blir ofta komplicerat eftersom åtgärden i många fall går emot såväl den unges som dennes föräldrars åsikter. Läget blir extra komplicerat när det rör yngre barn där traumarisken är hög. Även om de allmänna råden är utförliga är frågorna ofta komplicerade och såväl handläggningen som vården innebär höga kostnader för kommunen. 

Kursinnehåll

Kursen innehåller en allmän genomgång av de aktuella lagbestämmelserna med nedslag i förarbetena och aktuell praxis inom LVU-området.  Kursen utgår från grunderna för att bereda vård och vi behandlar omedelbart omhändertagande samt de tidsfrister som gäller för omhändertagande. Vi går även igenom utredning och beslut såväl när det gäller det grundläggande beslutet som vid omprövning och vårdens upphörande.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med barn- och ungdomar inom socialtjänsten och som utreder och handlägger ärenden enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen som kan leda till ansökan om vård enligt LVU. 

Föreläsare

Föreläsare är stadsadvokaterna Anna Lindén och Ylva Hedén, Stockholms stad. Anna och Ylva arbetar dagligen med frågor kring hanteringen av LVU och frågor som uppkommer i ärenden gällande utredningar av barn och unga. Många frågeställningar handlar om ställningstaganden inför beslut om omedelbart omhändertagande, ansökan om vård enligt LVU  eller andra beslut med stöd av LVU. Anna och Ylva uppträder även som ombud för socialnämnden i LVU-processer i domstol.

Programpunkter

 • Grunderna för beredande av vård enligt LVU.
 • Omedelbart omhändertagande.
 • De olika tidsfristerna som gäller enligt LVU.
 • Flyttningsförbud.
 • Vad ingår i socialnämndens rätt att fatta beslut rörande barnen vid vård enligt LVU?
 • Begäran om att vård enligt LVU ska upphöra – utredningen och beslut.
 • Övervägande respektive omprövning av vård enligt LVU.
 • Beslut om umgägesbegränsning.
 • Beslut om hemlig vistelseort.
 • Möjlighet att använda polishandräckning.
 • Handläggningsregler för kommunen, bl.a. möjligheten att tala med barn.
 • Vem har rätt att fatta beslut enligt LVU?
 • De juridiska processerna i mål enligt LVU.
Relaterade artiklar