Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Miljörättens grunder och regleringar

Miljörättens utveckling är både snabb och expansiv. Detta gäller såväl i Sverige som inom EU. Allt fler har miljörätten som ansvarsområde, både inom offentlig och privat sektor. I dag är det många inom kommun och länsstyrelse samt en mängd privata rådgivare och konsulter som handlägger frågor med miljörättsligt innehåll eller bakgrund.

Kursinnehåll

Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten.  Vi börjar med en övergripande bakgrund och de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar samt vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. Kemikalier och avfall får en egen genomgång varefter frågor om tillsyn, överprövning och talerätt gås igenom. Kursen ger stort utrymme för deltagarnas egna frågeställningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till handläggare, konsulter, rådgivare, jurister m.fl. som arbetar med miljörättsliga frågor inom kommun, länsstyrelse, företag eller annan organisation. Kursen passar dig som behöver grundkunskaper inom området samt för dig som är i behov av en uppdatering eller repetition.

"Bra kurs som gav en helhetsbild och uppdatering inom miljörätten."
Tidigare student

Föreläsare

Föreläsare är Stefan Rubenson, tidigare chef för Miljödepartementets rättsenhet och ansvarig för lagstiftningsarbetet om miljöbalken. Han har skrivit flera böcker i miljörätt och ansvarar för sanktionslagstiftningen i Kommentaren till miljöbalken. Stefan Rubenson arbetar för närvarande på advokatfirman Åberg & Co i Stockholm.

Programpunkter

  • De allmänna hänsynsreglerna.
  • Naturvård och annan markanvändning.
  • Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.
  • Kemikalier och avfall.
  • Tillsyn.
  • Miljöbalkens straff- och sanktionssystem.
  • Ersättning och skadestånd.
  • Mark- och miljödomstolarna.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

 

Relaterade artiklar