Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Missbruksutredning och insatser med särskilt fokus på LVM

Socialnämnderna har det yttersta ansvaret för att personer med missbruks- eller beroendeproblematik får hjälp att komma ifrån missbruk och beroende. Samtliga frivilliga insatser har minskat på senare år medan tvångsvård på institution enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), LVM, har ökat.

Höga krav ställs på socialnämndens verksamhet bland annat när det gäller den enskilde individens rättigheter till god vård och rätt att påverka och styra de insatser som erbjuds. Ansvariga handläggare och chefer behöver god kunskap om gällande regelverk kring utredningsförfarande enligt SoL och LVM samt övergripande mål med socialtjänstens verksamhet.

För att kunna uppnå en god kvalitet på vården och för att leva upp till lagstiftningens krav behövs även kunskap om av hur man ska planera och genomföra insatser vad som gäller kring dokumentation och uppföljning av insats och hur man kan möjliggöra den enskildes medverkan.

"Mycket bra innehåll med en kompetent föreläsare"
Tidigare student

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till handläggare och chefer som är i behov av ökad kunskap inom regelverken kring utredning enligt SoL och LVM men kan även passa politiker m.fl. Vi behandlar frågeställningarna från ansvaret via utredningen och delaktigheten till planeringen av insatserna och även uppföljning och dokumentation.

Föreläsare

Föreläsare är Hannah Kejerhag Oldenmark som är auktoriserad socionom och arbetar bland annat som utbildningskonsult inom sociallagstiftningen och är en mycket uppskattad föreläsare.

Programpunkter

 • Socialnämndens övergripande ansvar
 • Den enskildes delaktighet
 • God kvalitet i socialtjänstens arbete och god vård
 • Socialnämndens särskilda ansvar för personer men en missbruks och eller beroendeproblematik
 • Utredning av vuxna enligt 11 kap 1 § SoL
 • Bedömningsinstrument kring missbruk och beroendeproblematik
 • Samverkan med externa verksamheter
 • Frivilliga insatser kontra tvångsvård

LVM

 • Förutsättningar för vård
 • Omedelbart omhändertagande
 • Utredningen
 • Läkarundersökning
 • Domstolsprövningen
 • Vårdens inledning
 • Fortsatt planering
 • Samtycket

Genomförandet av en insats

 • Ansvarsfördelning
 • Uppföljning
 • Dokumentationsregler
 • Avslut
Relaterade artiklar