Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ny förvaltningslag samt andra juridiska krav på en rättssäker förvaltning

En ny förvaltningslag kommer enligt planen att träda i kraft den 1 juli 2018. I denna utbildning får ni av vår expert i offentlig rätt stadsjuristen Natalie Glotz Stade en grundlig genomgång av den nya lagen mot bakgrund av nuvarande regelverk. Tillämpningen åskådliggörs med många praktiska exempel från tjänstepersonernas vardag.

Därutöver redogör Natalie för de konkreta krav som både regeringsformen och tryckfrihetsförordningen ställer på en tjänsteperson i det offentliga. Vad innebär legalitetsprincipen? Vad är den praktiska innebörden av likabehandlings-, objektivitets- och saklighetsprincipen?

Ni kommer bland annat att lära er om förbuden att ge och ta emot mutor, att diskriminera och att inneha förtroendeskadliga bisysslor samt om vikten av att skilja privatpersonen från tjänstepersonen– späckat med exempel från rättspraxis och er vardag. Dessutom behandlas översiktligt vad som är en allmän handling och de mest grundläggande kraven som offentlighetsprincipen ställer på en god förvaltning.

Målgrupp

Kursen Ny förvaltningslag samt andra juridiska krav på en rättssäker förvaltning lämpar sig för alla som är tjänstepersoner i det offentliga, både de som har varit det länge och vill uppdatera sina kunskaper mot bakgrund av ny lagstiftning och de som påbörjar en anställning i det offentliga och som behöver dessa kunskaper för att inte göra fel.

Programpunkter

  • Regeringsformens legalitetsprincip samt likabehandlings-, objektivitets- och saklighetsprincip
  • Förvaltningslagens och kommunallagens jävsbestämmelser och regelverket kring förtroendeskadliga bisysslor
  • Förbudet mot givande och tagande av muta; Privat och tjänst – att kunna hålla isär sina roller
  • Förbudet att diskriminera
  • Nya förvaltningslagen (som ska träda i kraft den 1 juli 2018)– ett ärendes rättssäkra gång från början till slut
  • Offentlighet och sekretess – vad är en allmän handling och vilka krav innebär detta?
  • Slutligen: vad kan hända när det blir fel – sanktioner
Relaterade artiklar