Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ny lag om bostadsanpassning – bidrag eller stöd?

Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om bostadsanpassningsbidrag i kraft. Lagen innehåller dels helt nya regler, dels regler som är en anpassning till rådande praxis och dels regler som befäster praxis som inte kan anses helt fast.

Den nya lagen har bl.a. följande innehåll. Den som har en funktionsnedsättning ska kunna ansöka om bostadsanpassningsbidrag även om denne inte äger bostaden. Ett bostadsanpassningsbidrag ska bara kunna lämnas efter medgivande från ägare eller nyttjanderättshavare och förutsätter att ägaren inte kommer att kräva ersättning för att återställa anpassningen. I lagrådsremissen föreslår regeringen en möjlighet för ägare av ett flerbostadshus att, efter medgivande från bidragstagaren, överta rätten till bostadsanpassningsbidrag.

Kursen vänder sig till handläggare och chefer inom kommunen men kan passa andra som arbetar med bostadsanpassning.

Programpunkter för utbildningen

  • Kort allmän genomgång av BAB:s koppling till PBL, PBF och BBR
  • Bakgrunden till de nya reglerna
  • Genomgång av de helt nya reglerna och deras konsekvenser.
  • Svårigheter som initialt kan uppkomma vid tillämpningen
  • På vad sätt påverkas kommunerna och den enskilde av att den funktionshindrade alltid ska vara part i ärendet?
  • Genomgång av luckor i lagförslaget i det skick som det föreligger i lagrådsremissen
  • Genomgång av avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och ofta åberopade kammarrättsavgöranden som efter lagändringen får ses i annat ljus eller fullständigt har punkterats
  • Hur påverkas den enskildes möjligheter att få bidrag beträffande åtgärder som, med nuvarande skrivning i BAB, behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen?
  • Övergångsbestämmelserna – vad innebär dessa i praktiken?
Relaterade artiklar