Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Offentlig rätt

Norstedts Juridik har en anrik historia som sträcker sig snart 50 år tillbaka i tiden, sedan 1967. Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Vår historia som en av Sveriges första utbildningsstiftelser har inneburit att vi först och främst värdesätter en hög kvalité på våra kurser, den traditionen tummar vi inte på.

Offentlig upphandling från A till Ö

Kursen omfattar både bestämmelserna i den klassiska sektorn och i försörjningssektorerna. Även lagen om valfrihetssytem (LOV) kommer att behandlas.

Kommunala bolag – i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten

Det regelverk som styr dessa bolag kan vara svårt att tillämpa. Bolagen verkar i gränstrakten mellan det offentliga och det privata. Även EU:s regler kring bland annat konkurrensrätt och upphandlingsrätt är i högsta grad aktuella för dessa bolag.

Förvaltningsrätt 2016

Förvaltningsrätt 2016 är ett kunskaps- och nyhetsforum som riktar sig till jurister och andra som handskas med förvaltningsrättsliga regler. Nyhetsdagens kommer att ligga på den allmänna förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättsliga principer: legalitet, förutsebarhet och proportionalitet

Syftet med kursen är framförallt att ge en bild av vilket skydd som finns för existerande rättigheter i svensk rätt, under inflytande av Europarätten. Det aktualiserar frågor om laglighet i vid bemärkelse, men också konkreta problem vad gäller retroaktivitet, berättigade förväntningar, rättskraft samt eventuella undantag från legalitetsprincipen.

Personuppgiftslagen (PUL) för offentliga sektorn

Den aktuella lagstiftningen har visat sig vara krånglig och svårtillgänglig. Trots domstolspraxis och annan vägledning som tillkommit har lagen ständigt varit föremål för diskussion. Vi ägnar förmiddagen åt en genomgång av lagen och den praxis som tillkommit. Eftermiddagen inleds med en genomgång av hur man inom den offentliga sektorn bör arbeta med personuppgiftslagen i praktiken.

Förvaltningsprocessen – Fördjupning

Kursen ger deltagaren en djupare förståelse av hur förvaltningsprocessen är uppbyggd och hur ett ärende på bästa sätt hanteras ur ett praktiskt perspektiv. Bland annat behandlas partsställningen, domstolens bundenhet till parternas dispositioner och avgörandenas rättskraft samt vad som krävs för prövningstillstånd.Förvaltningsdomstolarnas traditionella uppgift har varit att efter överklagande överpröva olika myndighetsbeslut riktade till en enskild part. Antalet ärendeslag som kan prövas av dessa domstolar har inte bara ökat dramatiskt under senare tid utan även delvis ändrat karaktär. Det är inte ovanligt att förvaltningsmål numera gäller mycket stora ekonomiska värden och dessutom involverar eller påverkar flera enskilda parter och deras inbördes rättsställning. Så är fallet avseende exempelvis tele- och elmarknaden, liksom vid tillståndsprövningen av större byggnationer och omgivningspåverkande verksamheter, likväl som vid överprövning enligt LOU.

Kommunalrätt 2016

Norstedts Juridik bjuder in till en nyhetsdag för att på ett överskådligt sätt presentera nyheterna, lyfta fram det centrala i förändringarna och diskutera konsekvenserna av dessa. Med hjälp av experter på området får du praktisk genomgång av utvecklingen som sker på det kommunalrättsliga området. Dagen innehåller även en genomgång av nya, vägledande domstolsavgöranden och JO-uttalanden.

Offentlighet och sekretess i offentlig förvaltning

Hanteringen av uppgifter är en fråga som berör alla myndigheter. I svensk rätt styrs skyddet för uppgifter i offentlig verksamhet av tre principer, yttrandefriheten, offentlighetsprincipen och sekretesskyddet för allmänna respektive enskilda intressen. Denna kurs ger en översikt över sekretesskyddets syften, struktur och begränsningar.

Förvaltningsprocessen

Viktiga och ingripande frågor för såväl privatpersoner som för företag avgörs numera i sista hand av förvaltningsdomstol. Denna utveckling beror främst på att enskilda aktörer har blivit mer beroende av olika myndigheter, men också på att trycket från europarätten i hög grad riktas mot de offentliga organen. I en förvaltningsprocess tillämpas andra regler och principer än inom den allmänna processen. Regleringen är i många avseenden knapphändig vilket medför att praxis ofta har avgörande betydelse. Från en praktisk utgångspunkt behandlas i kursen ett antal centrala förvaltnings-processuella frågor.

Relaterade artiklar