Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Offentlig upphandling - dialog och förhandling

Regelverket om offentlig upphandling utgör en av de viktigaste grundstenarna för den offentliga affären och kunskap om regelverket är en nödvändighet för alla inom den offentliga sfären som arbetar med anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader.

En vanlig missuppfattning är att en offentlig tjänstemans möjlighet till kontakter med potentiella leverantör inför, under eller efter en anskaffning genom offentlig upphandling i princip är icke-existerande. Så är inte fallet, då det finns breda möjligheter till dialog och förhandling med leverantörerna under en upphandlings olika skeden.

Kursen Offentlig upphandling– dialog och förhandling ger en systematisk genomgång av det gällande regelverket och de centrala rättsfall som tillsammans med lagstiftningen styr möjligheterna till dialog och förhandling. Vi kommer även att gå igenom förändringarna i lagstiftningen som skett per den 1 januari 2017 i den mån de rör dialog och förhandling.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl. Det är en fördel om du har grundläggande kunskap om det upphandlingsrättsliga regelverket.

Föreläsare

Per-Ola Bergqvist, advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Programpunkter för utbildningen

 • Inledning
 • När får jag föra en dialog/förhandla? Vilka är de rättsliga förutsättningarna för dialog/förhandling:
  Före annonseringen av upphandlingen? Jävsfrågor.
  Efter annonseringen, med före tilldelningsbeslutet?
  Efter tilldelningsbeslutet men innan kontrakt tecknas?
  När kontraktet tecknats? Väsentliga ändringar i ingångna kontrakt?
 • Skillnaderna mellan möjligheterna till dialog/förhandling i dagens lagstiftning och den som upphörde att gälla den 31 december 2016.
 • När bör man förhandla och om vad?
 • Vilka principer styr hur jag får föra dialogen/förhandla?
 • Hur skall jag praktiskt genomföra dialogen/förhandlingen?
 • Offentlighet och sekretess under dialog/förhandling.
 • Vägledande rättsfall som behandlat förhandling/dialog.
 • Frågor, svar och diskussion.
Relaterade artiklar