Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Offentlig upphandling – möjligheterna till miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga hänsyn


Bestämmelserna om CSR (Corporate Social Responsibility), eller miljö-, sociala- och arbetsrättsliga hänsyn, i offentlig upphandling har utvecklats alltsedan Sverige fick ett regelverk, grundat på EU-direktiv, den 1 januari 1994.

Bestämmelserna får allt större uppmärksamhet från politiskt håll men även från olika intresseorganisationer som kräver att svenska upphandlare ställer inte bara ställer affärsmässiga utan även olika typer av etiska krav i offentliga upphandlingar.

Möjligheten att ställa miljö-, sociala- och arbetsrättsliga krav i offentliga upphandlingar bygger på samma förutsättningar, nämligen bestämmelserna om de fria rörligheterna i EUF-fördraget och de grundläggande unionsrättsliga principerna. EUF-fördragets bestämmelser säger att den unionsrättsliga politiken om bl.a. miljö, sociala hänsyn, jämställdhet m.m. ska få genomslag även i den praktiska verksamheten i unionen.

Det ska alltså gå att ställa sådana krav men de får inte innebära hinder för den fria rörligheten. Det innebär att kraven måste ha en koppling till föremålet för upphandlingen, de måste anges i förväg, kraven ska vara mätbara, gå att följa upp och stå i överensstämmelse med rättsprinciperna.

För att kunna ta miljö-, sociala- och arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling är det nödvändigt att veta hur och när sådana krav får och i vissa fall ska ställas för att stå i överensstämmelse med lagen om offentlig upphandling, LOU.

Under dagen ges en grundlig redovisning av utvecklingen av CSR i offentlig upphandling, av de arbetsrättsliga bestämmelser som antagits i Sverige och hur rättsläget i dag ser ut vad gäller rättsfall, lagstiftning och praktik.

Kursen riktar sig till

Kursen passar för upphandlare/inköpare som har arbetar med offentlig upphandling och som vill förbättra kunskaperna om möjligheterna att ställa miljö-, sociala- och arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling.

Kursen är även lämplig för advokater, politiker och andra beslutsfattare, leverantörer till det offentliga m.fl. som har intresse av att fördjupa sina kunskaper om dessa bestämmelser.

Relaterade artiklar