Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Offentlig upphandling och hyresavtal

Ett av de mer komplexa områdena inom rättsområdet offentlig upphandling är: – när ska ett hyresavtal upphandlas via LOU/LUF? Offentligupphandlina av hyresavtal/hyresvärdar – när är det erforderligt och vilka är de juridiska utmaningarna i förfrågningsunderlaget/villkoren? Med utgångspunkt från det s.k. hyresundantaget i 1 kap 6 § LOU och definitionen av byggentreprenad i 2 kap 3 § LOU tar kursen ett helhetsgrepp på frågeställningarna i gränslandet mellan LOU, hyresavtalsreglering och entreprenadrätten.

Efter en inledning med den rättsliga bakgrunden behandlas tillämpningsområdet för hyresundantaget i LOU tillsammans med definitionen av byggentreprenad i 2 kap 3 § LOU. Vilka typer av hyresavtal är att anse som upphandlingspliktiga byggentreprenadkontrakt enligt gällande rätt, framfört allt rättspraxis? Vid en konstaterad upphandlingsplikt, kan en direktupphandling genomföras med stöd av ett undantag och i så fall, under vilka omständigheter? Vilka risker tar den upphandlande myndigheten/enheten vid ingående av hyresavtal utan föregående annonsering?

En genomgång av den sparsmakade, men relevanta praxis som föreligger från svenska domstolar och EU-domstolen bildar ramverket för dagen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl. Det är en fördel om du har grundläggande kunskap om det upphandlingsrättsliga regelverket. 

Föreläsare

Föreläsare är advokat Per-Ola Bergqvist, delägare vid Foyen Advokatfirma, Stockholm/Malmö. Per-Ola arbetar sedan femton år tillbaka med processer, biträde inför upphandlingar och andra spörsmål inom rättsområdet med särskild inriktning mot upphandlingar inom infrastruktur. Han är en flitigt anlitad föreläsare och har publicerat en mängd artiklar och publikationer.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Programpunkter

  • Det s.k. hyresundantaget i 1 kap 6 § LOU. Vilket är tillämpningsområdet?
  • Definitionen av byggentreprenad i 2 kap 3 § LOU. Vilka avtal omfattas och faller inte in under 1 kap 6 ½ LOU?
  • När blir ett hyresavtal således ett upphandlingspliktigt byggentreprenadkontrakt – vid om- och tillbyggnationer? Vilka ageranden från den upphandlande myndigheten utlöser upphandlingsplikt?
  • Vid upphandlingsplikt, kan ett eller flera undantag åberopas för direktupphandling av hyresvärden?
  • Aktiva åtgärder och riskminimering: Vilka på marknaden förekommande avtalsvillkor fungerar inte till uppfyllande av upphandlingsplikten? Vilka åtgärder/justeringar i ingångna hyresavtal kan ske – utan att upphandlingsplikt uppkommer – under pågående hyresperiod?
  • Vid offentlig upphandling av hyresvärdar: Vilka upphandlingsförfarande är lämpliga och möjliga? Vilka kvalificeringskrav och utvärderings-kriterier är lämpliga och möjliga?
Relaterade artiklar