Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Offentlighet och sekretess för socialtjänsten


Det här är en kurs för dig som arbetar inom socialtjänsten och vill få kunskaper om myndigheters hantering av allmänna handlingar.  Kursen är indelad i elva olika avsnitt och passar bra som utbildningsmaterial för hela organisationen. E-learning på dina villkor!

Kursen Offentlighet och Sekretess är framtagen av Lars Clevesköld som under flera år har varit verksam som byråchef hos Justitieombudsmannen, bl.a. inom området för socialverksamhet. Han har även arbetat som hovrättsråd vid Hovrätten för Skåne och Blekinge och där dömt i bl.a. brottmål och familjemål. Idag skriver Lars böcker inom ett flertal rättsområden och analyser för JP Infonet.

I den här kursen får du bl.a. svar på frågor kring myndigheters hantering av allmänna handlingar, vad som utgör en handling, när en handling är allmän och vad sekretess innebär.

Programpunkter

 • Vad är en handling?
 • När blir en handling ”allmän”?
 • Diarieföring och hantering av allmänna handlingar
 • Skillnader och likheter mellan en ”allmän” och en ”offentlig” handling och gallring av allmänna handlingar
 • Vad innebär sekretess?
 • Olika slag av sekretessregler
 • Materiella sekretessregler för myndigheter generellt och för socialtjänsten specifikt
 • Sekretessbrytande bestämmelser
 • Utlämnande av allmän handling
 • Praktisk hantering av utlämnande av handling och uppgifter
 • Sammanfattande beskrivning av hantering av en begäran om att få ut en handling
Relaterade artiklar