Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Frågor om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling intar en central roll i inköpsarbetet i en upphandlande myndighet. För såväl anbudsgivare som upphandlande myndighet är det väsentligt att snabbt veta vad som gäller när frågan om vad som omfattas av sekretess uppstår.

I all offentlig verksamhet råder principen om allmänna handlingars offentlighet. Som anställd i en upphandlande myndighet måste du lära dig att hantera handlingar på ett lagenligt sätt. Offentlighet och sekretess är ett komplext lagstiftningsområde och innebär att du behöver veta när en handling blir en allmän handling och vilka skyldigheter detta innebär för den upphandlande myndigheten. Du måste veta vilka uppgifter i din verksamhet som är sekretessreglerade och hur dessa ska hanteras i olika skeden av upphandlingsprocessen.

Även som anbudsgivare är det viktigt att veta vad som gäller beträffande anbud och sekretess. Tar man en risk när man lämnar anbud i en offentlig upphandling på så sätt att annan aktör kan få ta del av anbudet? När gäller sekretess för inlämnade handlingar? Gäller sekretess för priser? Vad gäller för företagshemligheter? 

Fokus under denna kurs kommer att ligga på vad som gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen vid genomförandet av en offentlig upphandling. Kursen kommer att vara konkret och praktiskt inriktad på dels vilka möjligheter man har som anbudsgivare att begära sekretess och skydda inlämnade handlingar, dels på hur man som upphandlare bör agera för att följa lagen om offentlighet och sekretess i olika skeden av upphandlingen. När och hur kan/ska man neka utlämnande? Hur och till vem upprättar man ett avslagsbeslut? Vad händer om beslutet blir överklagat? Vilka risker tar man genom att lämna ut, respektive inte lämna ut vissa uppgifter på begäran?

Målgrupp

Kursen riktar sig till anbudsgivare, upphandlare, upphandlingschefer och jurister inom offentlig sektor, som är verksamma inom offentlig upphandling och som i arbetet stöter på frågor rörande offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Kursen kan också vara lämplig för andra som i sin tjänst kommer i kontakt med dessa frågor.

Kursledare

Kursledare är Maria Lidbom, advokat på Advokatfirman LA PARTNERS, Malmö. Maria har arbetat tolv år med offentlig upphandling och frågor om offentlighet och sekretess i olika roller som advokat, bolagsjurist och som jurist i upphandlande myndighet. Maria företräder löpande upphandlande myndigheter och leverantörer i alla slags upphandlingsrelaterade mål och ärenden i och utanför domstol. 

Programpunkter

  • Offentlighet- och sekretesslagen inom ramen för LOU/LUF
  • Offentlighetsprincipen - allmän handling
  • Sekretess före och efter tilldelning
  • Begäran om utlämnande av allmän handling
  • Sekretessprövningen
  • Risker och ansvar
Relaterade artiklar