Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Överförmyndaren och dödsbon

Välkommen på kurs med Eva von Schéele! Kursen ger en praktisk och grundlig genomgång av det gällande regelverket kring överförmyndarens roll i dödsbon.

Efter kursen kommer du kunna avgöra när, hur och varför överförmyndaren ska involveras i dödsboärenden. Den Fd förbundsjuristen Eva von Schéele går igenom av gällande lagstiftning i frågor kring dödsbon där överförmyndaren blir involverad.

Fokus i kursen ligger på hur överförmyndarens uppdrag är reglerat då barn och vuxna med ställföreträdare ingår i dödsbon som delägare, testamentstagare eller på annat sätt har intressen att bevaka. Frågor om vem som ska företräda ett barn i detta sammanhang tas också upp liksom jävssituationer.

Kursen behandlar bland annat:

  • Överförmyndarens samtycke till fördelning i arvskiften
  • Vård av underårigas rätt i dödsbo
  • Okända arvingar/testamentstagare
  • Arvskungörelse
  • Fastighetsförsäljningar i dödsbon
  • Avtal om oskiftat dödsbo

Kursen riktar sig till handläggare inom överförmyndarverksamheten, tjänstemän inom bank, juridiska byråer, begravningsbyråer m.fl. som kommer i kontakt med boutredningar

Eva von Schéele har varit förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting och har arbetat med familjerätt och förmynderskapsfrågor i mer än 30 år. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar samt ingått i en referensgrupp med sakkunniga vid framtagandet av Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas tillsyn över överförmyndare. Hon är medförfattare till böckerna "Överförmyndarpraktika" och "Ensamkommande barns rätt" och författare till "Barnets egendom".

Relaterade artiklar