Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel


Överprövningsprocessen och andra rättsmedel intar en mycket central roll inom upphandlingsområdet. Samtidigt ökar domstolsprocessens komplexitet. För såväl upphandlande myndigheter som leverantörer är det väsentligt att veta vad som gäller när väl en upphandling hamnar i domstol.

Antalet överprövningsmål inom upphandlingsområdet ökar stadigt. År 2003 var antalet mål 875 stycken och 2012 var antalet uppe i hela 3 265 stycken. Domstolsprocessen och de rättsmedel som står till buds har således kommit att inta en mycket central roll inom detta område.

Överprövningsprocessen är en ”hybrid”. Grunden är den allmänna förvaltningsprocessen, samtidigt som överprövningsprocessen kanske har fler likheter med den dispositiva tvistemålsprocessen än med mål enligt förvaltningsprocesslagen. Vidare har överprövningsprocessen under senare år kommit att bli alltmer komplicerad med svåra frågeställningar gällande processram, partsställning, rättskraft m.m.

Fokus under denna kurs kommer att ligga på överprövningsprocessen. Övriga rättsmedel på upphandlingsområdet kommer dock även att behandlas. Vi kommer att gå igenom överprövningsprocessens plats inom den allmänna förvaltningsprocessen och redogöra för dess särdrag. Vi kommer bl.a. att behandla frågor rörande olika typer av överprövning, partsställning, processram, överklagbarhet, talerätt, rättskraft och skadestånd.

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister och andra inom såväl offentlig som privat sektor som är verksamma inom offentlig upphandling och som i arbetet stöter på frågor rörande överprövningsprocesser m.m. Du bör ha grundläggande kunskaper om upphandlingsområdet i stort och gärna även om de rättsmedel som finns på området. 

Kursledare

Kursledare är advokat Olof Larsberger, Kastell Advokatbyrå, Stockholm. Olof har arbetat ca tio år med offentlig upphandling och har återkommande rankats som en ledande expert inom detta område av Who’s Who Legal och Legal 500. Medverkar gör även Anton Johansson, Associate på Hannes Snellman Advokatbyrå. 

Programpunkter

  • Förvaltningsprocessen enligt förvaltningsrättslagen.
  • Överprövning av upphandling.
  • Överprövning av avtalets giltighet.
  • Skadestånd
  • Överprövningsprocessens särdrag, frågor om processram, överklagbarhet, talerätt, rättskraft och den vinnande leverantörens eventuella roll
  • Praxisutveckling på det upphandlingsprocessuella området
  • Ersättning och skadestånd.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Relaterade artiklar

Ansök till Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel, JP Infonet


 
×