Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Personalchefsutbildning, Företagsuniversitetet

  • så förenar du personalstrategin med företagets mål
  • så planerar du för strategisk kompetensförsörjning
  • så får du hälsoarbete och lönsamhet att gå hand i hand
  • så driver du aktivt förändringsarbete

Personalchefens arbete handlar idag mycket om att knyta samman företagets och med­arbetarnas utveckling. Det innebär att personalavdelningens arbete ska vara kopplat till företagets strategier och mål. Det innebär också att skapa ett klimat som gör att kvalificerade medarbetare söker sig till företaget, vidareutvecklas och stannar kvar.

De flesta företagen i Sverige vill att personalfunktionen ska arbeta strategiskt, men den största delen av arbetstiden ägnas åt administration. För att kunna lyfta blicken och arbeta aktivt med personalstrategier krävs ny kunskap och effektiva redskap.

Personalchefsutbildningen ger dig en helhetsbild av personalchefens arbete och ansvarsområden . Du får kunskaper om strategier, vision, värderingar och företagskultur, kompetensförsörjning, hälsoarbete samt förändringsarbete.

Kursenvänder sig till personalchefer, HR-chefer och andra med erfarenhet av praktiskt personalarbete.
Relaterade artiklar