Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Personlig assistans i praktiken

JP Utbildning erbjuder denna kurs utökad till två dagar för att täcka in hela området som reglerar personlig assistans, från de rättsliga ramarna till utövande och praxis som den ser ut idag. Kursen behandlar också ekonomiska frågor kring ersättning och vad de senaste lagändringarna innebär i praktiken.

Syftet med rättighetslagstiftningen i LSS är att personer med funktionsnedsättning ska ha goda levnadsvillkor och att de genom assistans så långt som möjligt ska kunna leva som andra. Området är i vissa delar komplicerat och svårt att få grepp om. Två olika myndigheter, Försäkringskassan och kommunen, beviljar assistans beroende på omfattningen av behovet. Dessutom kan den assistansberättigade fritt välja att själv anställa sin personliga assistent eller köpa sin assistans från en assistanssamordnare.

Innehåll

Under kursen går vi igenom den rättsliga ramen kring personlig assistans. För att förstå dagens regler gör vi även en historisk tillbakablick och tittar på de lagändringar som skett sedan assistansreformen 1994. Vidare behandlas frågorna som berör assistentens arbete såsom tystnadsplikt, arbetsmiljö, tidredovisning, registerkontroll, arbetstidsregler m.m. Vi går igenom de ekonomiska frågorna kring retroaktiv ersättning, förutsättningarna för dubbelassistans och assistans under dygnsvilan, föräldraansvar, makeansvar, samboansvar. Kursen behandlar också de senaste lagändringar och vad de innebär i praktiken.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunen eller som privat anordnare av personlig assistans. För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs vissa grundkunskaper inom området personlig assistans.

Föreläsare

Föreläsare är jurist Finn Kronsporre, konsult och expert på JP Infonet AB. Finn har under många år arbetat med processföring och rådgivning kring samtliga handikappsrättsliga förmåner, med tyngdpunkt på insatser enligt LSS och framför allt personlig assistans.

Programpunkter

 • Kort historisk tillbakablick.
 • Förutsättningar för att få personlig assistans.
 • Tillståndsansökan för bedrivande av personlig assistans. När kan tillstånd återkallas?
 • Anmälnings- och rapporteringsskyldigheten.
 • Tystnadsplikt, arbetsmiljö, arbetstider, registerkontroll, tidredovisning, förhöjt timbelopp.
 • Personlig assistans och förhållandet till andra insatser enligt LSS och SoL.
 • Kommunens yttersta ansvar - vilka begränsningar finns?
 • Vilken betydelse har barnperspektivet?
 • Rätten till personlig assistans efter 65-årsdagen.
 • Vad är god kvalitet? Vilka krav ställs på en personlig assistent?
 • Anhöriga som personliga assistenter.
 • Merkostnader med anledning av ordinarie assistents sjukdom.
 • Skillnaderna mellan insats enligt 9 § 2 LSS och assistansersättning enligt SFB.
 • Tillfällig utökning.
 • Modern kammarrättspraxis.
 • Viktiga avgöranden från HFD.
 • Retroaktiv ersättning
 • Köp av assistans och kostnader för personliga assistenter - vari består skillnaden?
 • Skillnaden mellan grundläggande behov och andra personliga behov.
 • Vilka kostnader får belasta personlig assistans?
 • Förutsättningarna för dubbelassistans.
 • Assistans under natten - s.k. vaken natt, jour och beredskap.
 • Föräldraansvar för barn som behöver personlig assistans. Makeansvar och samboansvar.
 • Interimistiska beslut.
 • Makeansvar och samboansvar
 • Intremistiska beslut.
 • Assistans under sjukhusvistelse, i skola, barnomsorg och daglig verksamhet.
 • Lagändringarna som genomfördes år 2013 och vad de innebär i praktiken.
 • Övrigt - kursdeltagarnas frågor.

 

Relaterade artiklar