Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Praktisk utredningsmetodik, Företagsuniversitetet

  • lär dig avgränsa och beskriva problemet
  • ta fram relevanta fakta för analyser och värderingar
  • skriv konkreta rapporter och dra entydiga slutsatser

Oavsett storlek och typ av utredning har du mycket att vinna på ett effektivt arbetssätt. För att utredningen ska fylla sitt syfte måste problemet vara rätt avgränsat, faktamaterialet tillförlitligt och rätt personer måste vara involverade. Rapporten ska vara lättbegriplig och fungera som ett bra beslutsunderlag.

På den här kursen lär du dig hur du ska planera och avgränsa din utredning, samla in och sammanställa fakta samt analysera och tolka resultatet. Du får också lära dig att redovisa resultatet på ett tydligt och trovärdigt sätt.

Utbildningen vänder sig till dig som gör större eller mindre utredningar.


Relaterade artiklar