Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Retroaktiv ersättning för personlig assistans


När ett gynnande beslut om ekonomisk ersättning för personlig assistans fattats av kommunen är ärendet inte nödvändigtvis avslutat. Den enskilde kan vara missnöjd med antalet timmar men också med den tidpunkt från vilken ekonomisk ersättning ska betalas ut.

Den enskilde ansöker ofta samtidigt om både assistansersättning genom Försäkringskassan och kommunstödd personlig assistans. Anser försäkringskassan att tid för de grundläggande behoven inte överstiger 20 timmar i veckan avslås ansökan. I ett sådant beslut kan kassan ha kommit fram till att tid för grundläggande behov uppgår till t.ex. 8 timmar i veckan varför ansvaret hamnar hos kommunen som dock ska göra en ny självständig bedömning.

Under kursen presenteras och diskuteras vilka ersättningar med LSS som grund som kan utges med retroaktiv verkan. Vi reder ut förutsättningarna för att en kommun ska behöva stå för ekonomisk ersättning för förfluten tid och vad som kan åberopas mot ett yrkande om ersättning för förfluten tid.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som LSS handläggare eller enhetschef inom kommunen.

Kursdeltagarna erbjuds att i förväg sända in allmänna frågeställningar till föreläsaren.

Föreläsare

Föreläsare är jurist Finn Kronsporre. Finn har under många år arbetat med processföring och rådgivning kring samtliga handikapprättsliga förmåner, men tyngdpunkt på insatser enligt LSS och framför allt personlig assistans.

Programpunkter

  • Vilken betydelse har försäkringskassans bedömning i ärenden hos kommunen?
  • Finns det en nedre tidsgräns för rätten till personlig assistans enligt LSS?
  • Vad ska åberopas i ett fall där kommunen menar att assistans inte ska beviljas därför att tidsåtgången för hjälp med de grundläggande behoven är alltför knapp?
  • När kan en kommun framgångsrikt åberopa att hjälpen ska tillgodoses av annan huvudman?
  • Under vilka förutsättningar ska dubbelassistans beviljas?
Relaterade artiklar