Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Sekretess inom hälso- och sjukvården


Offentlighet och sekretess är komplicerade bestämmelser som kräver noggranna bedömningar i varje enskilt fall. I den offentliga hälso- och sjukvården gäller sekretess som huvudregel för uppgift om en enskilds hälsotillstånd såvida det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att patient eller närstående lider men.

Inom den enskilda hälso- och sjukvården får uppgift om enskilds hälsotillstånd inte obehörigen röjas. Sekretess i förhållande till patient gäller enbart om det är av synnerlig vikt att uppgiften i fråga ej lämnas ut. Flertalet ytterligare specifika sekretessbestämmelser förekommer för olika situationer och bedömningarna är ofta hårfina.

Heldagskurs

Denna heldagskurs förser deltagarna med en grundlig genomgång av de sekretess- och sekretessbrytande bestämmelser som råder inom hälso- och sjukvården samt uppgiftsskyldighet, eller uppgiftsmöjlighet i vissa fall. Utlämnandeprocessen, menprövning samt de eventuella sanktioner som kan aktualiseras vid exempelvis brott mot tystnadsplikt behandlas även.

Vem kursen riktar sig till

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom vården, antingen med direkt patientkontakt eller dig som har en ledande roll som verksamhets- eller mellanchef, samt till dig som arbetar med sjukvård på annat sätt inom kommun eller landsting alternativt inom privata vårdinstitutioner.

I priset ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika samt kursdokumentation. 

Kursledare

Kursledare är Linda Larsson och Hans Adler som parallellt kombinerar de juridiska och medicinska frågeställningarna vilket ger en unik kombination av teori och praktiska exempel.

Relaterade artiklar