Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Skadestånd i avtalsförhållanden

Aktuella och praktiska kunskaper, teoretiskt underbyggda, förmedlas i denna nu klassiska kurs av de tre populära juridiska experterna Bertil Bengtsson, Sven Unger, Harald Ullman med mångåriga erfarenheter från akademi, domstol, försäkringsbolag och advokatbyrå.

Syftet med kursen är att företa en översiktlig genomgång av den skadeståndsrätt som gäller i avtalsförhållanden och lyfta fram allt som kännetecknar denna del av skadeståndsrätten. Kursen är praktiskt inriktad med aktuell rättspraxis och behandlar grunderna för och omfattningen av kontraktuellt skadeståndsansvar, möjligheterna att begränsa detta samt frågor som är knutna till "hopp i kontraktskedjan".

Kursen följer i stora delar boken "Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden" som föreläsarna skrivit till kursen och som ingår i kursmaterialet. Under kursen ges många tillfällen att ställa frågor.

Kursen behandlar:

 • Kontraktsansvarets särdrag
 • Ansvar för självständig medhjälpare eller inhyrd arbetstagare
 • Vad grundar ett kontraktuellt skadeståndsansvar
 • Kommersiella köp
 • Konsumentköp
 • Kommersiella tjänster och konsumenttjänster
 • Rådgivning och konsultavtal
 • Entreprenadavtal
 • Andra avtalstyper
 • Tillitsansvaret
 • Värderingsintyg
 • Legal opinions
 • Vad omfattar ett kontraktuellt ansvar
 • Skadebegreppet: Sakskada, förmögenhetsskada och följdförlust
 • Direkt eller indirekt skada
 • Skadeståndets beräkning
 • Hopp i kontraktskedjan
 • Hur begränsas ett kontraktuellt skadeståndsansvar
 • Klausuler om ansvarsbegränsning och friskrivning
 • Vad innebär enligt rättspraxis grov vårdslöshet
  Försäkring

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, domare, jurister inom bank och försäkring, bolagsjurister, kommunjurister, landstingsjurister m.fl.

Bertil Bengtsson är f.d. justitieråd och var tidigare professor i civilrätt vid Stockholms och Uppsala universitet. Efter sin pensionering har han varit verksam som adjungerad professor i mark- och miljörätt vid Lunds universitet och i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, där han alltjämt arbetar. Han har haft lagstiftningsuppdrag i olika departement, mestadels i Justitiedepartementet, och även varit ordförande bl.a. i Miljöskadeutredningen och Försäkringsrättskommittén.

 Harald Ullman har under åren 1972-2007 varit försäkringsjurist i Skandia och därefter If Skadeförsäkring. Arbetet har huvudsakligen varit inriktat på rådgivning avseende skadereglering inom industriförsäkring i Sverige och utlandet och författande av försäkringsvillkor för företagsförsäkring.

Relaterade artiklar