Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Skolbetyget och betygsättning


Kursen ger dig de legala ramarna som gäller betyg och betygssättning i den svenska skolan. Vi går igenom formerna för betyg, det praktiska hantverket att sätta betyg, genomgång av ansvar samt Skolverkets föreskrifter och praktiska råd m.m.

Skollagens införande innebar stora förändringar och förtydliganden av reglerna kring bedömning och betygssättning – inte minst vad gäller den nya betygsskalan, betygssättning från årskurs 6 och lärarlegitimering. Tillräckliga kunskaper i ämnet måste finnas på skolan och det är skolledningens ansvar att se till att kunskapen även finns hos betygsättaren.

Kursen Skolbetyget och betygsättning innehåller en genomgång av alla relevanta bestämmelser i skollagen, skolförordningen och nya gymnasieförordningen med fokus på de övergripande bestämmelserna om rektorers och lärares ansvar vid bedömning och betygssättning.

Dagen ger också att ge en inblick i det praktiska arbetet med studieplaner, bedömning och betygssättning och hur man kommunicerar elevens kunskaper, arbete och måluppfyllelse utifrån kursplaner och betygskriterier. Även frågan om studieintyg och validering inom vuxenutbildningen kommer att beröras. Kursen innehåller vissa praktiska moment och övningar.

Kursen riktar sig till i första hand rektorer, skolchefer och verksamhetschefer men passar även för lärare inom grund- och gymnasieskola samt i vuxenutbildning.
Underlaget fokuserar främst på grundskola och gymnasium men täcker även särskolan och andra skolformer.

"Bra kurs som tog upp många viktiga punkter som skolan behöver."
"Lärorikt och proffsigt."
Kommentarer från tidigare kursdeltagare

Relaterade artiklar