Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Skoljuridik för nämndledamöter


Kommunernas nämnder för utbildningen, från förskolan via barn- och ungdomsskolan till vuxenutbildningen, ansvarar för att verksamheten lever upp till de krav som lagstiftningen ställer, bl.a. när det gäller omfattning, utformning och kvalitet. Detta viktiga och ansvarsfulla uppdrag förutsätter därför kunskaper om de rättsregler som finns för skolväsendet.

Utöver nämndens och dess ledamöters roll i styrsystemet för skolan går vi på kursen igenom huvuddragen i skollagstiftningen med tyngdpunkt på sådana frågor som det ankommer på nämnden att besluta om. Vidare redovisas de senaste nyheterna i lagstiftningen och hur man kan hålla sig uppdaterad om dessa. Utrymme för frågor ges också. Inga förkunskaper krävs.

Föreläsare

Lars Werner, jurist med mångårig erfarenhet av skollagstiftningen från bl.a. Utbildningsdepartementet och Skolväsendets överklagandenämnd, ofta anlitad föreläsare bl.a. inom Rektorsprogrammet.

Programpunkter för utbildningen

Grundläggande regler i kommunallag, förvaltningslag och skollag om bl.a.

 • Delegering och jäv
 • Det kommunala skolväsendets uppbyggnad
 • Kommunens ansvar för verksamheten
 • Rollfördelning mellan nämnd och rektor
 • Systematiskt kvalitetsarbete och resursfördelning
 • Skolplacering och skolskjuts
 • Tillsyn och överklagande

Nyheter

 • Barnkonventionen blir lag
 • Förskolecheferna blir rektorer
 • Obligatorisk förskoleklass och läsa-skriva-räkna-garantin
 • Särskilda regler för nyanlända
 • Lovskolan
 • Åtgärder för att minska frånvaro och avhopp
 • De nationella provens betydelse och genomförande
Relaterade artiklar

Ansök till Skoljuridik för nämndledamöter, JP Infonet


 
×