Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Skoljuridisk fördjupningskurs

Skoljuridikens roll har ökat framförallt efter införande av skollagen 2011 och de senaste årens satsning och debatt kring och om skolfrågorna. Olika satsningar har gjorts bl.a. genom en obligatorisk befattningsutbildning för rektorer samt andra kompetenshöjande insatser på området.

Skoljuridisk fördjupningskurs behandlar några av de mest aktuella frågorna inom grundskola och andra obligatoriska skolformer med utgångspunkt i skollagen och dess praktiska tillämpning. Fördjupning sker inom aktuella områden som just nu är av störst praktiskt betydelse för dig som arbetar med skoljuridiska frågor.

Kursen vänder sig till rektorer, skolchefer och andra personer med lednings- eller samordnande ansvar inom såväl kommunala som fristående skolor samt till tjänstemän inom den kommunala förvaltningen.

Det är önskvärt att deltagaren har förkunskaper motsvarande rektorsutbildningen eller liknande.

"Bra upplägg"
Kommentarer från tidigare kursdeltagare

Programpunkter för utbildningen

  • Inledning med senaste utvecklingen och aktuella reformer
  • Skolplikten, aktuella frågor, bl.a. ansvar för skolplikt, bevakning, elever med omfattande frånvaro m.m
  • Skolans ansvar att motverka kränkande behandling
  • Resursfördelning, bl.a. tilläggsbelopp och annan ersättning till elever i behov av särskilt stöd.
  • Offentlighet och sekretess
  • Betyg och betygssättning
  • Trygghet och studiero, bl.a. ordningsregler, disciplinära åtgärder och andra ingripanden mot elever
Relaterade artiklar