Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga


Antalet ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige flerdubblades under 2015 och även om det nu har skett en kraftig minskning och är nyanlända så finns fortfarande fler ensamkommande barn än någonsin som är i behov av socialtjänstens insatser. Från ett omfattande nymottagande ställs nu socialtjänsten inför andra situationer, med allt som följer vid avslag på asylansökningar eller beslut om uppehållstillstånd mm. 

Gemensamt för de ensamkommande barnen och ungdomarna är att de separerats från sina familjer i en utvecklingsmässigt känslig ålder. Många av dem bär dessutom på svåra upplevelser och olika trauman. Att ta emot de barn som kommer och möta deras behov av boende, stöd och annan hjälp är en angelägen och utmanande uppgift för socialtjänsten.

Under 2016 tillkom ett antal regeländringar inom området, bl a infördes en ny placeringsform för unga 16-20 år och nya HVB-föreskrifter trädde i kraft. Även under 2017 tillkommer regeländringar, bl a åldersbedömning tidigare under processen och förändrat ersättningssystem. Under dagen berörs hur detta påverkar kommunerna och vilken omställning som krävs. 

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om innebörden av socialtjänstens ansvar och gällande lagstiftning, inklusive lagändringarna de senaste åren och de föreslagna förändringarna. Barnrättsperspektivet är en utgångspunkt, men även den kunskap som finns om ensamkommande barn och deras behov berörs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till arbetsledning, handläggare och andra ansvariga inom socialtjänsten.

Deltagarkommentarer från förra kursen:  "Mycket intressant dag med tydligt budskap"  "Bra, kunnig och pedagogisk föreläsare, bra att tider hålls"  "Informativ och bra kurs, mycket info på kort tid"  "Jättebra att man kan sända in frågor i förväg"

Föreläsare

Föreläsare är Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom. Hon har en bakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialkonsulent, med tillsyn av och vägledning åt socialnämnder. Sedan ett par år tillbaka arbetar hon huvudsakligen med utbildning och kvalitetsutveckling inom det sociala området.

Programpunkter

  • Ensamkommande barn och barnrättsperspektivet.
  • Ansvarig kommun och andra aktörer med ansvar.
  • Att utreda barns och ungas behov - handläggning och dokumentation.
  • Familjehem, HVB eller stödboende - vad gäller?
  • Vårdplan och genomförandeplan.
  • Socialnämndens ansvar under placering.
  • Uppföljning. 
  • Fortsatt stöd efter placering. 

 

Relaterade artiklar