Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

SOLVENS 2 – CERTIFIERING FÖR LEDNINGSFUNKTIONER

- Ny certifieringsutbildning som säkerställer styrelsemedlemmars kunskap i enlighet med kraven under Solvens 2, efter införandet den 1 januari 2016.

I denna certifieringsutbildning tar vi fasta på vad de utökade kraven i Solvens 2-regelverket innebär i praktiken för försäkringsföretagens styrelser. Den täcker alla områden som styrelsens medlemmar måste ha kontroll på. Vid sidan av teori- och regelverksgenomgångar bygger utbildningen på de förändringsutmaningar som drivs fram Solvens 2-kraven. Vi lyfter fram verkliga utmaningar och hur man ska tolka regelverket i praktiken. Lärarteamet har specialistkompetenser och erfarenheter från hela Solvens 2- spektrat; från regelefterlevnad och tillsyn till företagsstyrning och affärsutveckling.

Mål och resultat

Programmet säkerställer att deltagarna i sina roller vet vad Solvens 2-regelverket innebär för den egna verksamheten – att de förstår inom vilka områden det krävs verksamhetsförändringar och var eventuella problem kan uppstå i implementeringsfasen. Deltagarna blir därmed lämpliga för sina uppdrag enligt ”fit and proper–devisen” i Solvens 2.

För vem?

Programmet riktar sig till styrelsemedlemmar och personer i ledningsfunktion i försäkringsföretag. Även personer som tänker sig en framtid i någon av dessa roller är lämpliga att delta.

Relaterade artiklar