Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Sveriges säkerhet och säkerhetsskyddslagen


I denna kurs ger de mest efterfrågade föreläsarna inom säkerhetsskydd sin bild av vad som utgör Sveriges säkerhet samt hur säkerhetsskyddslagen ska tolkas och tillämpas. Varmt välkommen!

Säkerhetsskyddsfrågor blir alltmer aktuella och fler och fler verksamhetsutövare inser att de bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Frågorna är relevanta inom en rad olika tillämpningsområden och i och med detta kommer många olika personalkategorier i kontakt med regelverket. Kursen riktar sig därför inte bara till säkerhetsskyddspersonal utan även till bl.a. jurister, riskanalytiker och beslutsfattare.

Kursen omfattar både en grundläggande genomgång av säkerhetsskyddslagstiftningen och relaterade frågor samt mer fördjupade beskrivningar och tolkningar av regelverket. Kursen innehåller både diskussionsuppgifter och praktiska övningar.

Utbildarna har lång och bred erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor utifrån olika perspektiv - verksamhetsutövarens, tillsynsmyndighetens och lagstiftarens. Kursen bjuder därför på föreläsarnas egna tolkningar och tips på praktiska lösningar avseende olika situationer som verksamhetsutövare kan ställas inför, t.ex. avseende upprättande av en säkerhetsskyddsanalys, bedömningar av vad som utgör Sveriges säkerhet, förståelse av hotbilden mot Sveriges säkerhet samt hur säkerhetsskyddet ska dimensioneras både inom den egna verksamheten samt i samband med upphandling och utkontraktering. Därtill beskrivs nya frågeställningar inom säkerhetsskyddsområdet med särskilt fokus på exponering av skyddsvärden till externa parter, samrådsskyldigheter samt tillsynsmyndigheternas möjlighet att utfärda förelägganden, viten och sanktioner.

Kursen behandlar bl.a.:

  • Grunder inom säkerhetsskydd
  • Vad är säkerhetskänslig verksamhet?
  • Upprättande av säkerhetsskyddsanalys
  • Praktiska lösningar vid beslutsfattande inom säkerhetsskyddsområdet
  • Förståelse för hotbildsanalysen
  • Diskussionsuppgifter gällande Sveriges säkerhet
  • Säkerhetsskyddsplanen

Jurister, advokater, personuppgiftsombud, säkerhetssamordnare, säkerhetsskyddsansvariga, beslutsfattare i offentlig och privat verksamhet, krisberedskapshandläggare, riskanalytiker m.fl.

Ylva Söderlund är jurist och har under många år arbetat med säkerhetsskydd, framför allt säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddsanalys, i både statlig och privat verksamhet. Hon har även arbetat med it-upphandling och it-juridik samt varit biträdande säkerhetsskyddschef på statlig myndighet. Ylva är en ofta anlitad föreläsare inom säkerhetsskyddsområdet.Relaterade artiklar