Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans

Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Omprövning av beslut om assistansersättning och personlig assistans kan leda till ingripande förändringar för den enskilde.

Personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättning enligt 51 kap socialförsäkringsbalken (SFB) handläggs i domstol som ett försäkringsrättsligt mål. För att få framgång i en prövning ställs stora krav på den utredning som läggs fram av den enskilde.

Kursinnehåll

Kursen innehåller en kortare genomgång av förvaltningsprocessen i allmänhet. Vi går igenom frågor om bl.a. bevisning, bevisvärde och bevisbördefrågor. Dessutom behandlas yrkanden och grunder för talan samt frågan om ny ansökan och återförvisning av ärendet. Under kursen går vi igenom vad den enskilde och dennes ombud kan göra för att optimera möjligheterna till framgång med en ansökan eller ett överklagande. På motsvarande sätt går vi igenom vad en kommun bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande.

Målgrupp

Kursen riktar sig dig som är handläggare, ombud eller jurist och arbetar med omprövningsfrågor eller tvister gällande personlig assistans såväl i kommun som på assistansbolag. Kursen kräver goda kunskaper inom området.

Deltagarna erbjuds att i förväg sända in sina frågeställningar av allmän art för att få dessa besvarade under kursen. 

Föreläsare

Föreläsare är jur. kand. Finn Kronsporre som är expert med mångårig erfarenhet från rättsområdet personlig assistans. Både som rådgivare och som processförare.

Programpunkter

 • Den förvaltningsrättsliga processen i allmänhet.
 • Processens särdrag beträffande personlig assistans.
 • Muntlig och skriftlig bevisning.
 • Hur förbereder man en förestående tvåårsomprövning?
 • Vilket bevisvärde har Försäkringskassans beräkning av timmar i ett mål om kommunstödd personlig assistans?
 • Ny ansökan under pågående icke avslutat mål eller ärende.
 • Retroaktiv ersättning.
 • Regler om bevisbörda i mål om personlig assistans.
 • Inhibition och annat interimistiskt beslut.
 • Skillnaden mellan ursprungliga och nya omständigheter?
 • Hur styrker man förekomsten av det s.k. femte behovet?
 • Återförvisning.
 • Yrkanden och grunder för talan.
 • Kursdeltagarnas egna frågor.
Relaterade artiklar