Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Om UGL-akademin

UGL-akademin har ett processinriktat kreativt arbetssätt där vi tillhandahåller frågor och uppgifter och erbjuder deltagarna att reflektera och ta ställning till sina svar. Vi vet av erfarenhet att färdigformulerade svar inte genererar önskvärda förändringar. Ett processorienterat arbetssätt skapar insikt, kunskap och förståelse. Vår pedagogiska idé bygger på ett lärande utifrån deltagarnas eget engagemang. De inbjuds att vara aktiva i processen och använda sina egna kunskaper och erfarenheter.  Vi arbetar i en lärprocess med individuell och gemensam reflektion och arbete i mindre och större grupper. Vi stödjer processen genom att hålla fokus, ge struktur och tillföra aktuell teori samt uppmuntra deltagarna att lära och dra nytta av varandras kunskap.

UGL-konceptet

Kort historik om UGL-konceptet
UGL är Sveriges mest utbredda ledarskapsutbildning med cirka 4000 kursdeltagare per år inom den civila sektorn. Kursen vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. UGL som ledarskapsutbildning är sedan 1981 ett obligatoriskt inslag i utbildandet av officerare inom det svenska försvaret. UGL har uppdaterats och reviderats ett flertal gånger under årens lopp. Den första versionen kom 1981, följes raskt av version 1984, därefter version 1991. Det prövades en version 1995-1996 för att följas av version 2000. Försvarshögskolan har nu utvecklat version 2008. I denna version, UGL 2008, har aktuell forskning inarbetats i kurs och handledarmaterialet genom samarbete med olika universitet och högskolor samt med handledare och andra inom området verksamma psykologer och forskare. UGL 2008 är kvalitetssäkrat genom vetenskaplig granskning av professor i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet, Christer Sandahl.

C.E.T.A.–Comiflex Excellent Teaching Award

Sven-Olof Krantz, Göteborgs ArbetspsykologiAB har tilldelats hedersomnämnandet C.E.T.A

C.E.T.A är ett pris och ett hedersomnämnande till en utbildningsleverantör och en utbildningskonsult som under projektperioden har utmärkt sig med hög kvalitet och genuin serviceanda.

Den utbildningskonsult som har utmärkt sig med hög kvalitet och genuin serviceanda och tilldelas hedersomnämnandet är Sven-Olof Krantz, Göteborgs Arbetspsykologi AB

Läs mer om C.E.T.A-priset och Sven-Olof Krantz här

Kursens form och upplägg

Deltagarantalet är minimerat till 8 och maximerat till 12. Till detta kommer handledarna som på varje kurs skall vara två, av Försvarshögskolan registrerade och behöriga, med godkänd utbildning. (Idag finns ca 400 handledare registrerade). Försvarshögskolan rekommenderar att handledarparet utgörs av man och kvinna och att de inte är i beroendeställning till varandra, (se vidare nedan om beroendeförhållanden). Kursen skall genomföras under fem sammanhängande dagar och bör äga rum under internatform. Det är inte möjligt att komma och gå under kursens gång eller att utföra annat arbete eller studier. Om man av något skäl behöver avbryta kursen bör denna genomföras, från sin början, vid annat tillfälle. Andra än kursdeltagare har inte tillträde som observatör eller i någon annan funktion.

Olikheter berikar, och så i allra högsta grad i lärandesituationer. Gruppen bör därför sammansättas av människor av så skilda kategorier som möjligt; efter ålder, kön, yrkesbakgrund etc. Detta benämns ofta som s.k. ”Främlingsgrupp” i motsats till etablerade grupper ”Familjegrupper” där det redan finns mer eller mindre utvecklade relationer. UGL är en kurs för ”Främlingsgrupp” där man således inte bär på ”ryggsäckar” med antaganden om varandra och därför inte hämmas av tidigare intryck eller föreställningar. Det skall inte heller finnas något beroendeförhållande av varandra efter genomförd utbildning eftersom detta kan leda till försiktighet i att uttrycka vad man tycker, tänker och känner om arbete och ledarskap. Alltså: Chefen och medarbetaren bör gå på skilda UGL-kurser, såväl som medarbetare från samma organisation.

Internat kostnad tillkommer på priset

Relaterade artiklar