Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Vårdskador – föreskrifter om Lex Maria


En vårdgivare kan vara en myndighet, ett landsting eller en kommun som har ansvar för hälso- och sjukvård samt andra juridiska personer eller näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har vårdgivare en skyldighet att bedriva vården så att den uppfyller kraven på en god vård.

Vårdpersonalens rapporteringsskyldighet och vårdgivarens ansvar att utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada framgår i patientsäkerhetslagen. Vårdgivaren har även en skyldighet att anmäla sådana händelser som är allvarliga till Inspektionen för vård och omsorg. Föreskrifter om vårdskador finns både från Socialstyrelsen och IVO vilket är en nyhet sedan september 2017. Andra nyheter är att Lex Maria-anmälningar till IVO kan göras elektroniskt, samt att självmord ej längre per automatik ska resultera i en Lex Maria-anmälan utan enbart om självmordet kan ha orsakats av fel i vården. Denna kurs ger deltagarna en grundlig genomgång av föreskrifterna om Lex Maria, inklusive vårdgivarens skyldighet att bedriva vård av god kvalitet. Även vårdgivarens utredningsansvar och de åtgärder som kan vidtas gentemot en vårdgivare vid fel i vården behandlas.

Vem kursen riktar sig till

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom vården, med direkt patientkontakt eller som har en ledande roll som verksamhets- eller mellanchef, samt till dig som arbetar med sjukvård på annat sätt inom kommun eller landsting alternativt inom privata vårdinstitutioner. I priset ingår kaffe och fralla på morgonen, lunch och eftermiddagsfika samt kursdokumentation. 

Relaterade artiklar